Reklamacije

Potrošač ima prava da podnese reklamaciju na ukazanu uslugu u roku od 14 dana do kupovine.

Zahtev za Reklamacije se podnose u pisanoj formi na email:
[email protected]

U Zahtevu za Reklamaciju je potrebno navesti:

  • Ime i Prezime, telefon, adresu

  • Podatke o broju porudžbine

  • Razlog za reklamaciju

Marijana Kašič PR Bloginja se obavezuje da dostavi rešenje o Reklamaciji u roku od 14 radnih dana od dana prijema zahteva.

Kako Marijana Vuksanović PR BLOGINJA  pruža uslugu informacionog društva odnosno isporuke digitalnog sadržaja, to na izvršenuu potpunosti  uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju. 

Lice koje ima svojstvo potrošača (Korisnik – Polaznik) pristankom na ove Uslove se izričito saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora, s obzirom na to da Kompanija putem Portala vrši isporuku digitalnog sadržaja (koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa) i to izvršenje isporuke započinje tek posle prethodne izričite saglasnosti i potvrde date prilikom zaključenja ovog ugovora, odnosno pristankom na ove Uslove.

Kupac Programa (Polaznik) svakim pojedinim plaćanjem nekog Programa se saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Bez obzira na navedeno, Marijana Vuksanović PR BLOGINJA omogućava svakom pojedinom Korisniku da u roku od 30 dana od dana početka Programa odustane od Programa i zahteva povraćaj sredstava u iznosu proporcionalno sadžaju neisporučenih Digitalnih materijala. 

Marijana Vuksanović PR BLOGINJA potvrđuje da je usluga koju prodaje u svemu saobrazna sa Opisom kojom je svaki od obrazovnih programa označen. Marijana Vuksanović PR BLOGINJA potvrđuje da usluga koju prodaje ima svojstva koja su opisana u Opisu Obrazovnog Programa koji se prodaje. U slučaju sumnje, saobraznost usluge se isključivo utvrđuje u odnosu na njena svojstva i njenu namenu kako je to navedeno u pripadajućom Opisu Usluge.